NOVODUBNIČANIA, VYUŽÍVAJME ZBERNÝ DVOR!

 
Pripomíname, že pre všetkých Novodubničanov (a takisto pre nie Novodubničanov, ktorí platia poplatok za odpad v Novej Dubnici)
je mestom prevádzkovaný zberný dvor na Topoľovej ulici č. 781/5 – oproti hotelu Dynamic. Obyvatelia Novej Dubnice po preukázaní
sa dokladom totožnosti môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne akékoľvek triedené zložky komunálneho odpadu: papier a kartón,
plasty, sklo, kovy, tetrapaky, elektroodpady, nebezpečný odpad, šatstvo, odpad zo zelene, konáre, drevo, objemný odpad.

Na zbernom dvore môžu občania odovzdať aj drobný stavebný odpad, jeho odber je však spoplatnený:
 V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 12/2018 o  poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné
 odpady sa menia sadzby za drobný stavebný odpad od 1.1.2019 nasledovne:

1. Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na recykláciu  sadzba 0,030 € za 1 kg odpadu.
2. Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov sadzba 0,060 € za 1 kg odpadu.

Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobu – nepodnikateľom, na ktoré
sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie. Patrí sem najmä: dlažba, omietka, okná (bez skla), kúsky muriva, betónu, malty, lepidla
a podobne.

Postup odovzdania triedených komunálnych odpadov na zbernom dvore:
Pri dovoze odpadu na Zberný dvor je obyvateľ povinný:
- prihlásiť sa v kancelárii Zberného dvora alebo vyhľadať správcu zberného dvora, ak sa nenachádza v kancelárii, prípadne vyčkať na jeho návrat
- pri pohybe po zbernom dvore, pri dotrieďovaní a vykladaní odpadu sa riadiť pokynmi správcu zberného dvora alebo pridelenej obsluhy
- preukázať sa platným dokladom totožnosti.

Postup odovzdania drobných stavebných odpadov na zbernom dvore:
Pri odovzdaní drobných stavebných odpadov sa vozidlo s odpadom zastaví na mostovej váhe za účelom odváženia, poplatník ohlási dovoz stavebného
odpadu správcovi zberného dvora. Následne pracovník zberného dvora po odvážení vozidla s odpadom usmerní poplatníka pri vyložení stavebných
odpadov  a odváži opätovne vozidlo bez odpadu. Pôvodca odpadu zaplatí za odpad priamo správcovi zberného dvora na základe vystaveného vážneho
lístka a  pokladničného dokladu..  

Otváracie hodiny zberného dvora do 31.1.2019:

Pondelok – Piatok       7:00-16:00 hod.
Sobota                                9:00-13:00 hod.

Vedúca odd. ŽP, zodpovedná za prevádzku zberného dvora: Mgr. Katarína Bašná, tel. 0918323276, e-mail: basna@novadubnica.sk


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.