Odvolanie II. stupňa PA v meste

 
Vzhľadom na zastavenie zrážkovej činnosti a stabilizáciu hladín vodných tokov
Mesto Nová Dubnica v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. odvoláva II. stupeň
povodňovej aktivity pre územie Mesta Nová Dubnica, m.č. Kolačín na vodnom
toku Kolačínsky potok dňom 15.10.2020 k 14,30 hod. .
 
 
 
                                                         Ing. Peter Marušinec - primátor mesta

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.