Oznam - Dane 2020

Mestský úrad Nová Dubnica upozorňuje obyvateľov, že 30. septembra uplynul termín,
do kedy  bol každý daňovník povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok
za komunálny odpad. Po tomto termíne je správca dane povinný vyrubiť daňovému
dlžníkovi sankčný úrok za každý deň omeškania až do zaplatenia.

Vyzývame preto všetkých, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa  alebo
poplatok za komunálny odpad, aby tak urobili  ešte pred tým, ako mesto pristúpi k vymáhaniu
nedoplatku exekúciou.

Pri platení dane a poplatku za odpad v pokladni MsÚ je daňovník  povinný predložiť  písomné
rozhodnutie.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.