Oznam - Rozhodnutia

 
Mestský úrad v Novej Dubnici sa obracia na tých občanov, ktorí si ešte nevyzdvihli  rozhodnutia
na daň z nehnuteľnosti, daň za psa a za komunálny odpad, aby tak urobili v čo najkratšom čase.
Tým občanom, ktorí si rozhodnutia ešte nevyzdvihli, sú priebežne doručované prostredníctvom
doručovateľky  a postupne budú zasielané poštou do vlastných rúk. Mesto tým bude musieť
vynaložiť nie malé finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité na iné verejnoprospešné účely.
Zároveň chceme poďakovať  všetkým spoluobčanom, ktorí si boli rozhodnutia  prevziať v zasadačke
mestského úradu.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.