Pozvánka na zasadnutie MsZ 11.12.2019Primátor Mesta Nová Dubnica v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  
v znení   neskorších  predpisov zvoláva  zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Novej Dubnici
na deň 11. 12. 2019 (t.j. streda) o 13.00 hod. do zasadačky  Kultúrnej besedy v Novej Dubnici.

PROGRAM:

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2020
Predkladá: hlavná kontrolórka

2.
Správa o výsledku kontroly   
Predkladá: hlavná kontrolórka

3.
Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2020, 2021, 2022 a návrh podnikateľského  
    plánu  Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2020, 2021, 2022       
Predkladá: riaditeľ BP, m.p.o. Nová Dubnica

4.
Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1. – 9. mesiac 2019      
Predkladá: prednostka MsÚ

5.
Stav pohľadávok k 30. 09. 2019
Predkladá: prednostka MsÚ

6.
Návrh na odpísanie pohľadávok k 31. 12. 2019  
Predkladá: prednostka MsÚ

7.
Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica  na roky 2020 - 2022
Predkladá: prednostka MsÚ

8.
Delegovanie štyroch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole, J. Kráľa 33/1
Predkladá: prednostka MsÚ

9. Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2019 o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica  č. 13/2018 
    o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica
Predkladá: prednostka MsÚ

10.
Informatívna správam o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31. 12. 2018  
Predkladá: zástupca primátora

11.
Prenájom domu smútku v Novej Dubnici – súp. č. 622 a Domu smútku v m.č. Kolačín – súp. č. 623
Predkladá: zástupca primátora

12.
Prenájom časti pozemku KN-C č. 410/199 v OZ Dlhé diely spoločnosti NETURE BAU spol. s r.o.
Predkladá: zástupca primátora

13. Prenájom časti pozemku KN-C č. 3/1 pod predajným stánkom v Pribinových sadoch Marošovi
     Škorčákovi – MARKUCH  
 
Predkladá: zástupca primátora

14. Prenájom pozemku KN-C č. 99/10 pod  predajným stánkom na Mierovom námestí v Novej Dubnici 
      Richardovi Schiszlerovi, Nemšová
 
Predkladá: zástupca primátora

15.
Zriadenie vecného bremena na ul. Odbojárskej v k. ú. Malý Kolačín v prospech Michala Slobodu, Beluša
Predkladá: zástupca primátora

16.
Zriadenie vecného bremena v OZ Dlhé diely – Ing. Michal Celec
Predkladá: zástupca primátora

17.
Zmena a doplnenie Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 45 zo dňa 24. 04. 2013
Predkladá: zástupca primátora

18.
Informatívna správa o stave súdnych konaní k 30. 11. 2019
Predkladá: prednostka MsÚ

19. Rôzne

20. Záver
                                                                                                                                                                                Ing. Peter Marušinec


Na zasadnutie prizývam:

- poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ

- riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica

- riaditeľov   ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

- náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ,


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.