Pozvánka na zasadnutie MsZ 15.10.2018Primátor Mesta Nová Dubnica v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  
v znení   neskorších  predpisov zvoláva  zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Novej Dubnici
na deň  15. 10. 2018 (t.j. pondelok) o 16.00 hod. do zasadačky  Kultúrnej besedy v Novej Dubnici.


PROGRAM:

1. Návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za rok 2018
Predkladá: riaditeľ BP, m.p.o.

2.
Informatívna správa o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31. 12. 2017    
Predkladá: prednostka MsÚ

3.
Zverenie majetku mesta Nová Dubnica do správy
Predkladá: prednostka MsÚ

4.
Zriadenie vecného bremena  - vybudovanie a uloženie inžinierskych sietí v prospech spoločnosti  BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. Nová Dubnica  
Predkladá: zástupca primátora

5.
Odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemku pod obytnými domami súp. č. 533 a súp. č. 730
Predkladá: zástupca primátora

6.
Odpredaj pozemku v IBV  Miklovky   
Predkladá: zástupca primátora

7.
Rôzne

8.
Záver

                                                                                                                                                                                Ing. Peter Marušinec


Na zasadnutie prizývam:

- poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ

- riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica

- riaditeľov   ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

- náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ, zástupcu spoločnosti TERMONOVA, a.s.

- požiarneho technikaSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.