Pozvánka na zasadnutie MsZ 17.04.2019Primátor Mesta Nová Dubnica v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  
v znení   neskorších  predpisov zvoláva  zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Novej Dubnici
na deň  17. 04. 2019 (t.j. streda) o 16.00 hod. do zasadačky  Kultúrnej besedy v Novej Dubnici.


PROGRAM:

1. Správa o výsledku kontroly  
Predkladá: hlavná kontrolórka

2. Hospodárske výsledky a podnikateľský plán Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. za rok 2018,
Predkladá: riaditeľ BP
 
3. Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2018 a návrh n a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018
Predkladá: prednostka MsÚ

4.
Návrh na zmenu rozpočtu  mesta Nová Dubnica  na rok 2019
Predkladá: prednostka MsÚ

5.
Návrh VZN  mesta Nová Dubnica č..../2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
    o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
    o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole,
    o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach
Predkladá: prednostka MsÚ

6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. ... /2019 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č.  13/2018 o miestnych daniach
     na území  mesta Nová Dubnica
Predkladá: prednostka MsÚ

7.
Dodatok č. 11 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica
Predkladá: prednostka MsÚ

8.
Kúpa pozemku pod chodníkom  na ul. Okružnej  
Predkladá: zástupca primátora

9.
Zriadenie vecného bremena v PZ Hliny  v prospech Petra Štefanca, Dubnica nad Váhom
Predkladá: zástupca primátora

10. Diskusia

11. Záver

                                                                                                                                                                                Ing. Peter Marušinec


Na zasadnutie prizývam:

- poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ

- riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica

- riaditeľov   ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

- náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ, zástupcu spoločnosti TERMONOVA, a.s.

- požiarneho technikaSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.