Dnes » 12 / 8
Zajtra » 14 / 8
Pozajtra » 17 / 8
piatok 30. septembra 2022 - Meniny má Jarolím
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Pozvánka na zasadnutie MsZ 28. 09. 2022Primátor Mesta Nová Dubnica v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb.,
v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici
na deň 28.09. 2022 (t.j. streda) o 16.00 hod. do Kultúrnej besedy v Novej Dubnici.

PROGRAM:

1. Správa o výsledku kontrol 
Predkladá: hlavná kontrolórka 

2. Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za I. - VI. mesiac 2022
Predkladá: prednostka 

3. Prehľad pohľadávok k 30.06.2022
Predkladá: prednostka 

4. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu predškolských a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica na školský rok 2022/2023
Predkladá: prednostka 

5. Prerokovanie protestu prokurátora
Predkladá: prednostka

6. "Predčasné ukončenie Zmluvy o úvere č. 300/365/2021 - Obstaranie technickej vybavenosti výstavbou pre stavbu Zariadenie sociálnych služieb"
Predkladá: prednostka 

7. Menovanie do funkcie riaditeľky Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici
Predkladá: primátor

8. Návrh VZN č. 8/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školských jedálňach
Predkladá: prednostka 

9. Dodatok č. 14 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica
Predkladá: prednostka 

10. Schválenie spôsobu odpredaja nebytového priestoru v Sadoch Cyrila a Metoda, 20/14 v Novej Dubnici formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
Súťažných podmienok pre obchodnú verejnú súťaž
Predkladá: prednostka 

11. Zmena Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 28 zo dňa 13. 04. 2022
Predkladá: zástupca primátora

12. Zriadenie vecného bremena na ul. Slobody v k. ú. Veľký Kolačín v prospech Štefana Holiša
Predkladá: zástupca primátora

13. Prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom centre Panorex spoločnosti VELICE s.r.o.
Predkladá: zástupca primátora

14. Prenájom pozemku v areáli Spojenej školy sv. Jána Bosca pre parkovacie miesta
Predkladá: zástupca primátora

15. Nadobudnutie nehnuteľnosti - pozemku z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva Mesta Nová Dubnica
Predkladá: zástupca primátora

16. Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 300/3 v k. ú. Veľký Kolačín
Predkladá: zástupca primátora

17. Odpredaj pozemkov v IBV Miklovky 
Predkladá: zástupca primátora

18. Kúpa pozemkov pod plánovanú miestnu komunikáciu v Priemyselnej zóne Hliny - Sever od spoločnosti immo development s.r.o., a Neways Slovankia, a. s.
Predkladá: zástupca primátora

19. Odpredaj pozemkov v Priemyselnej zóne Hliny Sever spoločnosti Neways Slovakia, a. s.
Predkladá: zástupca primátora 

20. Kúpa pozemkov a dažďovej kanalizácie - stavebného objektu SO 102 v Sídelnom útvare Pri salaši - Kolačín
Predkladá: zástupca primátora 

21. Rôzne

22. Záver

 

Ing. Peter Marušinec

 

Na zasadnutie prizývam:

- poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ

- riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica

- riaditeľov ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

- náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ,