STV PORUŠILA ZÁKON

 
          Dňa 15.04.2018 v čase okolo 13:00 odvysielala Slovenská televízia na Jednotke program Občan za dverami s názvom
„Nová Dubnica – starý prístup II,“ v ktorom kritizovala Mesto Nová Dubnica a primátora Petra Marušinca  za to, že  spoločnosť
Termonova nemohla zrealizovať pripojenie firiem nachádzajúcich sa v priemyselnej zóne Hliny ako aj obytných domov
v obytnej zóne Dlhé Diely na dodávky tepla.

Vzhľadom k tomu, že v reportáži nebolo odprezentované stanovisko primátora, mesto podalo sťažnosť na Radu pre vysielanie
a retransmisiu, ktorá po preskúmaní sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú. To znamená, že relácia bola tendenčná, účelovo
spracovaná tak, aby navodila dojem, že Mesto Nová Dubnica a jeho vedenie úmyselne poškodzuje spoločnosť Termonova, a.s..

Rada pre vysielanie a retransmisiu skonštatovala, že televízia porušila povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-
publicistického programu a súčasne uložila televízii sankciu – upozornenie na porušenie zákona.

Celé znenie textu Rady pre vysielanie a retransmisiu je zverejnené na web stránke mesta.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.