Tlačivá

Životné :

Žiadosť  o povolenie rozkopávky
Žiadosť o výrub dreviny
Žiadosť o úprava drevín rezom
Žiadosť na  povolenie MZZO
Oznámenie údajov o MZZO
Žiadosť o výdaj, výmenu  nádoby na odpad
Žiadosť o zabezpečenie zberu KO
Žiadosť  o opravu-rôzne
Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov
Žiadosť o množstvový zber
Žiadosť o povolenie odberu povrchových  vôd
Žiadosť o užívanie vodnej stavby
Žiadosť stavba studne

Sociálne :

Žiadosť o jednorázovú dávku
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 5

Kultúra:

Oznámenie_hudobná produkcia
Žiadosť_o uverejnenie plošnej inzercie
Žiadosť_o uverejnenie spomienky
Žiadosť_prenájom priestorov

Ekonomické:

Žiadosť o dotáciu Príloha č.1 VZN
Žiadosť o dotáciu Príloha č. 2 VZN - Čestné vyhlásenie
Žiadosť o dotáciu Príloha č. 5 VZN - Vyúčtovanie
Žiadosť o dotáciu Príloha č. 6 VZN Súpis dokladov

Dane:

Čestné vyhlásenie
Oznámenie o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta
Žiadosť o vydanie „Povolenia na predaj“
Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie
Žiadosť o vrátenie poplatku


Poplatky:

Ohlásenie o vzniku-zániku-zmeny poplatkovej povinnosti FO
Ohlásenie o vzniku-zániku-zmeny poplatkovej povinnosti PO
Oznámenie o ukončení užívania VP
Oznámenie o užívaní VP
Žiadosť o zavedenie množstevného zberu PO

Výstavba:

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie informačného zariadenia
Ohlásenie drobnej stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie SČ
Žiadosť o povolenie k zvláštnemu užívaniu
Žiadosť na úpravu komunikácie
Prehlásenie stavebného dozoru
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.