UT_Zámer - prenájom časti pozemku parc. KN-C č. 410_199 spoločnosti NETURE BAU spol. s r.o._26_11_19

UT_Zámer - prenájom časti pozemku parc. KN-C č. 410_199 spoločnosti NETURE BAU spol. s r.o._26_11_19
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.