Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2015

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica


Účinné od : 01.05.2015

Zverejnené od: 15.04.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 Mesta Nová Dubnica


VZN č. 01/2015

o zrušení VZN č 01/2009 o nakladaní s finančnými prostriedkami Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 03.03.2015

Zverejnené od: 17.02.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 14/2014,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2011 o  povodňových plánoch záchranných prác


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 17.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2014

- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ...

Zverejnené od: 17.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 12/2014

o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Nová Dubnica


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 16.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2014 

o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a verejnej hudobnej produkciiÚčinné od: 01.01.2015

Zverejnené od: 16.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2014

o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 15.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 09_2014_

o miestnych daniach


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 15.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 08/2014_

O spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní


Príloha_1    


Účinné od : 21.10.2014

Zverejnené od: 06.10.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 06/2014

O zrušení VZN č. 10/2008 Mesta Nová Dubnica – Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice
v Novej Dubnici a VZN č. 11/2004 Mesta Nová Dubnica – Knižničný a výpožičný poriadok
Mestskej knižnice v Novej Dubnici Článok 1.Úvodné ustanovenie


Účinné od : 10.07.2014

Zverejnené od: 27.06.2014
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.