Všeobecné záväzné nariadenia

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť

Účinné 6/2012
Všeobecne záväzné nariadenie

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach

Zverejnené od: 23.03.2013 do 12.03.2015
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 2/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

Zrušené 3/2012
o doplnení a zmene VZN č. 2/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica

Zrušené 2/2012
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica

Zrušené 12/2011
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 13/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej

Zrušené 10/2011
o doplnení a zmene VZN č. 13/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené 9/2011
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.