Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN 08/2013

O doplnení a zmene VZN 06/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa .......Účinné od : 01.09.2013
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.