Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2009

o doplnení a zmene VZN č. 8/1994, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

Územného plánu mesta Nová Dubnica – zmena a doplnok č. 8
Verejnoprospešné stavby (1)
Verejnoprospešné stavby (2)
Správa a regulatívy    


Účinné od : 01.12.2009
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.