Výzva na predloženie cenovej ponuky

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 
„Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v 
Základnej škole J. Kráľa Nová Dubnica – Vybavenie odborných  
učební – súbor didaktických pomôcok“   

zverejnená dňa 23.10.2019       
 
Výzva
 
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.