Výzva obyvateľom mesta

 
Mesto Nová Dubnica  vyzýva obyvateľov mesta k spolupráci pri zisťovaní výskytu potkanov v okolí
bytových domov či kontajnerov. Pre vykonanie čo najprecíznejšej deratizácie nahláste vami zistené
diery v trávnikoch alebo videných potkanov  na oddelení životného prostredia MsÚ osobne, telefonicky  
na tel. č. 0918323276 alebo e-mailom. Na základe ohlásení  bude v týchto lokalitách zabezpečená
intenzívnejšia deratizácia. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.