Dnes » 31 / 14
Zajtra » 31 / 14
Pozajtra » 26 / 14
štvrtok 18. júla 2024 - Meniny má Kamila
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Civilná ochrana

Vážený občan,

za posledné roky sa stalo nespočetne veľa nehôd, živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí, ktoré nečakane a rýchlo dokážu zdevastovať veľké územia a urobiť veľké škody na majetku a ľudských životoch.

Práve kvôli takýmto neočakávaným situáciám, ktoré môžu prísť kedykoľvek sme vybudovali systém civilnej ochrany, ako systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, ktorá slúži na vašu ochranu pred týmito nečakanými situáciami.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

Myslíme si, že informovanosť ľudí je v tomto prípade namieste a môže sa tým predísť zbytočným komplikáciám počas stavu núdze, ako sa hovorí „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“ a preto chceme touto cestou informovať čo najväčší okruh obyvateľstva.

A aké sú to tie neočakávané situácie?


ŽIVELNÉ POHROMY

Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia.
Snehové kalamity, rozsiahle námrazy.
Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice.

HAVÁRIE

Výbuchy a požiare.
Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne.
Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení.

KATASTROFY

Veľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok

Viac sa dočítate v Prílohe