Dnes » 31 / 14
Zajtra » 31 / 14
Pozajtra » 26 / 14
štvrtok 18. júla 2024 - Meniny má Kamila
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

„Spolu lepšie – peer learning MIEDŹNA & NOVÁ DUBNICA“

„Spolu lepšie – peer learning MIEDŹNA & NOVÁ DUBNICA“Program celoživotného vzdelávaniaSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Bratislava
poskytlo mestu finančný príspevok na realizáciu projektu:

 

„Spolu lepšie – peer learning MIEDŹNA & NOVÁ DUBNICA“

 

 

Partnerský región 1

Koordinujúca inštitúcia: Gmina Miedźna

Partnerské organizácie: Základná škola nr.1 Bronislawa Malinowskiego vo Woli, Materská škola nr.2 W.Chotomskiej vo Woli, Mestská knižnica v Miedźnej

 

Partnerský región 2

Koordinujúca inštitúcia: Mesto Nová Dubnica

Partnerské organizácie: Súkromná základná škola Ul. SNP 96/366 Nová Dubnica, Materská škola Petra Jilemnického 12/5 Nová Dubnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici

 

Očakávané ciele partnerstva: Cieľom projektu je výmena skúseností medzi oboma regiónmi: poľským mestom Miedźna a slovenskou Novou Dubnicou v rôznych oblastiach, najmä v oblasti zlepšenia kvality vzdelávania učiteľov v školách a školských zariadeniach. Projekt napomôže modernizácii školských programov v oboch regiónoch. Každá inštitúcia spozná pracovné metódy partnera. Počas projektu sa uskutočnia spoločné konferencie, semináre, workshopy a odborné školenia pre učiteľov. V rámci neformálnych diskusii a stretnutí sa uskutoční výmena skúseností. Účastníci budú prezentovať svoje vzdelávacie systémy , metódy a formy práce s deťmi. Po odborných školeniach budú účastníci projektu uplatňovať osvojené metódy v ich škole, budú formulovať a vytvárať súbory materiálov, ktoré budú k dispozícii ďalším školám a partnerom. Poľská strana okrem práce škôl predstaví aj pracovné metódy založené na ponuke verejnej knižnice okresu Miedźna, centra pre dialóg a modlitby v Osvienčime, Múzeá Auschwitz a Birkenau, regionálneho centra pre európsku integráciu v Katoviciach ( lekcie priamo v múzeu ). Na slovenskej strane bude projekt prebiehať v mestskej knižnici , v kultúrnom stredisku v Novej Dubnici, v školách a školských zariadeniach a zapojené bude aj centrum Saleziánov a ďalšie kultúrne a historické objekty v okolí. Každá inštitúcia, ktorá sa zúčastňuje na programe bude poznať svojho partnera, pracovné metódy, dozvie sa o použiteľných nástrojoch a formách práce. Školy v oboch krajinách budú môcť využívať nové metódy pozorované v partnerskej inštitúcii. V oboch regiónoch, si učitelia rozšíria svoje vedomosti a zručnosti, zlepšia prípravu a realizáciu učebných plánov, s prihliadnutím na humanizáciu, vzdelávanie pre mier ,ako aj na európsky rozmer kultúrneho dedičstva vo výučbe. Učitelia na oboch stranách sa dozvedia o ponuke podporných inštitúcií a zakomponujú ich do svojich učebných plánov. Aktivity sú naplánované do troch častí. Prvý modul sa bude zaoberať výmenou osvedčených postupov a skúseností v oblasti vzdelávania: Ako naučiť deti byť zodpovedným mladým Európanom, ktorý je otvorený k ostatným ľuďom. Druhý modul bude zahŕňať témy týkajúce sa regionálneho vzdelania ako dôležitej súčasti vzdelania. Tretí modul sa bude zaoberať humanizáciou vzdelávania a spoluprácou s rodinou a ďalšími inštitúciami, rešpektovaním ľudských práv, toleranciou a humanitárnou pomocou.

V rámci inauguračnej návštevy na Slovensku bude možné vidieť otvorené hodiny v Súkromnej základnej škole : Etická výchova, Dejepis a novozavedený predmet Sústreďte sa s (n)ami. Materská škola poskytne verejnosti Hallowen v škôlke, kde predstaví aktivity s učiteľmi, rodičmi, deťmi a hosťami. Tým otvoríme prvý modul projektu. Počas celého projektu sa budú konať kampane, ktoré budú šíriť výsledky dobrej školskej praxe.

Partneri z oboch regiónov sa chcú učiť od seba navzájom. Projekt bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie kvality práce všetkých zainteresovaných. Moderné vzdelávanie je globálne, vyžaduje použitie moderných vyučovacích metód, vrátane multimediálnych riešení. Partneri projektu predstavia využitie informačných a komunikačných technológií aj v diskusných video konferenciách.

 

Očakávané výsledné produkty:

Partneri plánujú vytvoriť dokumenty: učebné osnovy, plán školských aktivít, plán súťaží, výletov a muzeálnych lekcií, ktoré môžu byť použité aj na iných školách. V priebehu projektu budú vytvorené filmy, prezentácie, fotky, albumy, plagáty, brožúry a výtvarné práce. Vytvorený materiál bude nápomocný pri realizácii aktivít po skončení projektu:

  • Informačná brožúra o projekte (vydaná poľskou stranou)
  • Kalendár prezentujúci program Comenius REGIO s témou Spolu lepšie – peer learning Gminy Miedźna a Nová Dubnica,
  • Brožúra týkajúca sa vhodných didaktických postupov ako materiál slúžiaci na odovzdávanie skúseností medzi učiteľmi oboch regiónov (vydaná slovenskou stranou),
  • Prezentácia škôl zainteresovaných do programu Comenius Regio – december 2013, január 2014, počas informačných stretnutí
  • Maskot projektu , ktorý vzíde zo súťaže detí oboch regiónov,
  • Informačné plagáty a letáky
  • Propagačné materiály: záložky do kníh, šálky, ceruzky, perá

Všetky materiály vypracované počas projektu – multimediálne prezentácie, spoločne vypracované brožúry, učebné prípravy budú dostupné v knižniciach oboch regiónov, kde z nich budú môcť čerpať aj učitelia iných vzdelávacích inštitúcií. Vypracované produkty: filmy, prezentácie, albumy, vytvorené plagáty budú dobrou pomôckou k vyučovaniu predmetov prírodovedných, výchovných, anglického jazyka i ostatných predmetov ako v Poľsku, tak aj na Slovensku.

 

Očakávaný prínos a využitie:

Oblasť Gmina Miedźna je slovenskými školami navštevovaná z dôvodu blízkosti Oswienčimu. Návšteva týchto miest je z hľadiska pochopenia histórie dnešnými mladými ľuďmi nesmierne dôležitá. Projekt podporí záujem o kultúru, históriu, geografiu a prinesie rozvoj národnej identity v oboch krajinách, na Slovensku i v Poľsku. Poskytne lepšiu kvalitu mobility medzi zamestnancami partnerských inštitúcií. Oba regióny vyjadrili záujem podpísať zmluvu o vzájomnej spolupráci, nakoľko našli priestor, v ktorom si majú čo odovzdať. Zúčastnení si vymenia rôzne názory a skúsenosti týkajúce sa metód práce v školskom prostredí ISCED 0, 1 a 2, verejnosti známej ako materská škola a základná škola prvého a druhého stupňa. Účasť učiteľov materských škôl poskytne dobrú príležitosť na diskusiu o používaných metódach prípravy malých detí na školu v Poľsku i na Slovensku a o pripravovaných zmenách ohľadom zaradenia dieťaťa do vzdelávacieho procesu v poľskej škole. Zapojené miestne inštitúcie budú mať príležitosť propagovať svoju prácu, svoje úspechy a taktiež nadviazať dlhodobú medzinárodnú spoluprácu, ktorá bude trvať aj po skončení projektu. Samosprávne orgány podporia trvalosť projektu podpísaním partnerskej spolupráce medzi mestami v oblastiach nielen vzdelávacích, ale aj hospodárskych a investičných.


Projekt sa realizoval v rokoch 2012 -2014.

Bol investíciou do ľudí. Mal prínos pre náš región, pre náš postoj k tradíciám, pre vzájomnú spoluprácu
učiteľov a rodičov, pre podporu európskeho spolužitia národov.
Všetky tri moduly:

  1. Ako naučiť deti byť zodpovedným mladým Európanom, ktorý je otvorený k ostatným ľuďom,
  2. Prečo je učenie o regióne dôležitou súčasťou vzdelávania,
  3. Aká je úloha učiteľa v humanizácii vzdelávania a aká je aktívna podpora rodičov dieťaťa vo vzdelávacom procese boli zrealizované zmysluplnými aktivitami.

Preverili schopnosti z rôznych strán. Od schopnosti spolupracovať, tolerovať, organizovať, komunikovať
až po využívať IKT techniku, cudzojazyčne sa dorozumievať a rozvíjať medziľudské vzťahy.
Zamestnanci zapojených inštitúcií počas realizácie aktivít projektu získali a uplatnili mnoho kompetencií.
Každá inštitúcia zúčastňujúca sa na programe spoznala pracovné metódy partnera, ktoré budú používať
pri práci s deťmi.
Materiály vypracované počas projektu sú dostupné v knižniciach oboch regiónov.