Dnes » 24 / 10
Zajtra » 21 / 10
Pozajtra » 18 / 10
štvrtok 30. mája 2024 - Meniny má Ferdinand
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Základná legislatíva mesta

Samospráva mesta Nová Dubnica funguje na základe viacerých zákonov. K najzákladnejším patria:

Do orgánov samosprávy mesta sa volí na základe zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Na plnenie úloh samosprávy obce a mestá vydávajú pre svoje územia všeobecne záväzné nariadenia.

Stručná charakteristika zákona o obecnom zriadení
Obce a mestá na Slovensku sa od roku 1990 rozvíjajú v duchu jedného z najmodernejších zákonov o obecnom zriadení a samospráve spomedzi všetkých európskych krajín. Podľa mnohých odborníkov, ktorí detailne poznajú právne normy v oblasti obecného zriadenia, patrí práve slovenský zákon medzi najprogresívnejšie. Už v čase svojho vzniku (v septembri 1990) sa odlišoval napr. od zákona prijatého Českou národnou radou v dvoch základných vlastnostiach:

 • striktne rozdelil štátnu správu a samosprávu, ktorej umožnil pomerne vysoký stupeň nezávislosti
 • určil, že starostovia a primátori obcí a miest na Slovensku sú volení priamo občanmi a nie obecnými a mestskými zastupiteľstvami, teda vo voľbách zvolenými poslancami

Tieto dve kľúčové vlastnosti zákona o obecnom zriadení napr. podporili vysokú stabilitu samospráv slovenských miest a obcí. Mnohí starostovia a primátori prežili na svojich postoch od roku 1990 päť rôznych centrálnych vlád a čo je dôležitejšie, súčasne dostali čas a pokoj pracovať na konkrétnych projektoch pre svoje mestá a komunity.
Podľa zákona o obecnom, zriadení obce a mestá na Slovensku samostatne rozhodujú a uskutočňujú všetky úkony súvisiace so správou obce alebo mesta a ich majetku.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia:

 • orgánmi obce
 • hlasovaním obyvateľov obce
 • verejným zhromaždením obyvateľov obce

Obce a mestá vykonávajú najmä tieto úkony:

 • úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce
 • zostavujú a schvaľujú rozpočet obce a záverečný účet a organizujú o ňom verejnú diskusiu
 • vykonávajú správu miestnych daní a poplatkov
 • usmerňujú ekonomickú činnosť v obci alebo meste, najmä vydávajú záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujímajú stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov
 • vykonávajú výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb
 • zabezpečujú verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, verejnú dopravu)
 • obstarávajú a schvaľujú územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • vykonávajú vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja obce alebo mesta
 • zakladajú, zriaďujú, rušia a kontrolujú svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby
 • organizujú hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
 • určujú štruktúru svojich orgánov a zamestnávajú pracovníkov
 • zabezpečujú verejný poriadok v obci
 • zabezpečujú ochranu kultúrnych pamiatok a dbajú o zachovanie prírodných hodnôt

Štatút mesta Nová Dubnica