Dnes » 31 / 14
Zajtra » 31 / 14
Pozajtra » 26 / 14
štvrtok 18. júla 2024 - Meniny má Kamila
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Primátor mesta

 

Ing. Peter Marušinec

 
  primátor mesta  
     
  E-mail  
  marusinec@novadubnica.sk  
     
  Štatút mesta Nová Dubnica  
  Článok 9 - Primátor mesta  
     
  Predstaviteľ mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Funkčné obdobie primátora sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob volieb upravuje osobitný predpis.

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. Je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch.

Primátor mesta:
 1. zvoláva a vedie zasadnutie MsZ a mestskej rady /ďalej MsR/ a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva mestskú správu,
 3. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené MsZ,
 4. zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 5. podpisuje nariadenia mesta,
 6. udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach,
 7. schvaľuje podanie žalôb,
 8. Podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mesta.
 9. Uschováva mestskú pečať a používa mestské insígnie.
 10. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.
 11. Primátor mesta môže udeliť právnickej osobe pokutu do výšky 200 000,
 12. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 7 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa bodu 7, písm. c).Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta.