Dnes » 26 / 10
Zajtra » 27 / 10
Pozajtra » 27 / 10
pondelok 17. júna 2024 - Meniny má Adolf
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Hlavný kontrolór

Ing. Marta Gašajová - hlavný kontrolór

Ing. Marta Gašajová


Hlavná kontrolórka


Telefón
042/4433 484 kl. 103
E-mail
gasajova@novadubnica.sk

Štatút mesta Nová Dubnica
Článok 15 - Hlavný kontrolór

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta.
 2. Do funkcie ho volí a odvoláva MsZ na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.
  pracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.
 3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach MsZ a MsR s hlasom poradným.
 4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 5. Hlavný kontrolór najmä:
  1. vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,
  2. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v MsZ,
  3. predkladá výsledky kontroly priamo MsZ ,
  4. predkladá MsZ najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  5. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.