Dnes » 34 / 14
Zajtra » 23 / 14
Pozajtra » 27 / 14
pondelok 4. júla 2022 - Meniny má Prokop
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Možnosti prenájmu priestorov

Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica so zámerom prenechať ich do nájmu

Adresa Účel Poschodie m2
 
 Mierové námestie
Mierové námestie 55/15 NP prízemie +
1. poschodie
60
       

Bližšie informácie o voľných NP budú záujemcom poskytnuté na MsÚ Nová Dubnica, prípadne na telefónnych číslach 
042/443 3524 alebo 042/443 3526 k¬l. 134. Minimálne sadzby nájomného sú uvedené v Zásadách hospodárenia 
s majetkom Mesta Nová Dubnica, schválených MsZ v Novej Dubnici, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke mesta: 
www.novadubnica.sk. Záujemci môžu podávať písomné žiadosti do 30.06.2022 do 12:00 hod s uvedením výšky 
nájomného v min. výške podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica na MsÚ v Novej Dubnici, 
účelu nájmu, doby nájmu, ul. Trenčianska 45/41. Informácie o podmienkach nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť 
na Bytovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici, Topoľova 581/5, prípadne na tel. čísle 042/444 0236 a 042/444 0237. 

Aktualizácia je vykonaná k 15.06.2022