Dnes » 26 / 10
Zajtra » 27 / 10
Pozajtra » 27 / 10
pondelok 17. júna 2024 - Meniny má Adolf
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Možnosti prenájmu priestorov

Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica so zámerom prenechať ich do nájmu

Adresa Účel Poschodie m2
Kultúrny dom Kolačín
Kultúrny dom Kolačín NP  1. poschodie 19
Bytový dom s.č. 30
BD súp.č. 30, vchod č. 13 NP - sklad suterén 16
Bytový dom s.č. 31
BD súp.č. 31, vchod č. 55 NP - CO kryt suterén 21
BD súp.č. 31, vchod č. 53 NP - CO kryt suterén 16

Bližšie informácie o voľných NP budú záujemcom poskytnuté na MsÚ Nová Dubnica, prípadne na telefónnych číslach 
042/443 3524 alebo 042/443 3526 k¬l. 140. Minimálne sadzby nájomného sú uvedené v Zásadách hospodárenia 
s majetkom Mesta Nová Dubnica, schválených MsZ v Novej Dubnici, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke 
mesta: www.novadubnica.sk. Záujemci môžu podávať písomné žiadosti s uvedením výšky nájomného v min. výške 
podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica na MsÚ v Novej Dubnici, účelu nájmu, doby nájmu, 
ul. Trenčianska 45/41. Informácie o podmienkach nájmu na tel. čísle 042/4433 526 kl. 140.

Aktualizácia je vykonaná k 04.03.2024