Dnes » 17 / 8
Zajtra » 21 / 8
Pozajtra » 24 / 8
nedeľa 13. júna 2021 - Meniny má Anton
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Nakladanie s odpadmi

Oznamujeme občanom, že od 19. 06. 2020 až do odvolania budú otváracie hodiny
zberného
dvora pre verejnosť:
 
Pondelok ZATVORENÉ
Utorok 7:00 – 16:00 hod.
Streda 7:00 – 17:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 16:00 hod.
Piatok 7:00 – 16:00 hod.
Sobota 9:00 – 13:00 hod.
 
Zároveň počas otváracích hodín je povolený vstup na zberný dvor len s rúškou alebo inou
ochranou úst a nosa.
 
Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie otváracích hodín. Na zberný dvor vstupujte s dokladom totožnosti a riaďte
sa pokynmi správcov zberného dvora. Na zbernom dvore neodoberáme zmesový komunálny odpad, ale triedené
zložky odpadov – drevo, elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, bioodpad, drobný stavebný odpad,
plasty, papier, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, pneumatiky bez diskov, šatstvo a hračky pre charitu.
 
 
 
Ďakujeme za pochopenie.
 
 
Cenník kompostéry_07_05_20
 
 
Popis systému nakladania s komunálnym odpadom vrátane triedeného zberu v Meste Nová Dubnica.

Mesto zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom nasledovne:
Odvoz komunálnych odpadov – zmesového, ako aj triedených zložiek na území mesta prostredníctvom spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
Prevádzku zberného dvora a dotrieďovanie zložiek odpadu zabezpečuje mesto samostatne prostredníctvom chránenej dielne, zriadenenj na
zbernom dvore.
Vývoz odpadu sa vykonáva podľa harmonogramu vývozov na daný kalendárky rok, ktorý tvorí prílohu zmluvy s vývozcom odpadu.

Zmesový komunálny odpad
 

Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob:
1. V rámci individuálnej bytovej výstavby, čiže rodinných domov (IBV) sa ukladá odpad do kovových alebo čiernych plastových tzv. KUKA nádob
s objemom 110/120 l, intenzita vývozu odpadu je podľa harmonogramu vývozu 28 x ročne - každý párny štvrtok. Vývoz je posilnený cez Veľkonočné
a Vianočné sviatky.
2. V rámci komplexnej bytovej výstavby (KBV) sa ukladá do kovových alebo čiernych plastových odpadových nádob s objemom 1100 l, intenzita vývozu
104 x ročne, t.j. 2 x týždenne, každý pondelok a piatok.
3. Podniky ukladajú odpad do kovových alebo čiernych plastových odpadových nádob s objemom 1100 l, prípadne podľa dohody a počtu zamestnancov
je pridelený aj iný objem nádoby. Intenzita vývozu je 1x týždenne, každú stredu.

Na území Mesta Nová Dubnica je zavedený aj množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre tie fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby,
ktoré o množstvový zber požiadajú. Komunálny odpad umiestnený v plastových 100 l vreciach označených logom mesta a interným číslom prevádzky sa
odváža v individuálne dohodnutom intervale a z dohodnutého miesta.

Mesto zabezpečuje pre svojich občanov 2x ročne zber objemného odpadu. Zber sa vykonáva v jarnom a jesennom období etapovite po určených lokalitách
mesta, podľa harmonogramu vývozu odpadu.
Obyvatelia mesta majú možnosť počas celého roka odovzdať objemný odpad vzniknutý na území mesta aj v zbernom dvore na Topoľovej ulici, v rámci
prevádzkových hodín a po predložení dokladu totožnosti.

Triedené zložky komunálneho odpadu

Zber triedených zložiek odpadu na území mesta:
1. V rámci IBV sa zber triedených zložiek komunálneho odpadu (papier a lepenka, plasty, kovy a kovové obaly, tetrapaky/kombinované obaly, sklo) zabezpečuje
vrecovým zberom podľa harmonogramu vývozov 1x mesačne. Domácnosti ukladajú do vriec nimi vytriedené komodity a vrecia dočasne skladujú vo svojich priestoroch.
V deň zvozu podľa harmonogramu vývozu vyložia tieto vrecia k bráne svojej nehnuteľnosti. Vývozca odpadu odoberie plné vrecia a rovnaký počet prázdnych vriec
vyloží pre domácnosť na ďalšie triedenie.
Na SKLO sú v IBV na niektorých miestach aj kontajnery s objemom 1100 l. Intenzita vývozu je 1 x mesačne.
2. V rámci KBV sa v rámci zavedeného systému zberu jednotlivých druhov vytriedených zložiek komunálnych odpadov používajú zberné nádoby:
- Na zber papiera a lepenky: modrý kontajner s objemom 1100 l, označený nápisom PAPIER – na zber papiera a lepenky, intenzita vývozu 1x za 14 dní
- Na zber skla: zelený kontajner s objemom 1100 l, označený nápisom SKLO – na zber skla a sklenených črepov, intenzita vývozu 1x mesačne
- Na zber plastov: žltý kontajner s objemom 1100 l, označený nápisom PLASTY- na zber plastov, intenzita vývozu 1x za 14 dní
- Na zber kovov: červený kontajner o objeme 240 l alebo čierny kontajner o objeme 120 l, označený nápisom KOVOVÉ OBALY – na zber kovov a kovových obalov,
intenzita vývozu 1x za 14 dní
- Na zber tetrapakov: hnedý kontajner o objeme 1101 l alebo 240 l alebo čierny kontajner o objeme 120 l, označený nápisom VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
- TETRAPAKY- na zber tetrapakov, intenzita vývozu 1x za 14 dní.

Zabezpečenie dotriedenia odpadov na zbernom dvore:
 

Po dovezení separovaných odpadov sa prevedie manuálne dotriedenia odpadu:
Papier – roztriedi sa a následnej lisuje,
Plasty – dotrieďujú sa na triediacej linke na ďalšie druhy plastov (mäkké, tvrdé, drogéria, fólie...) a následne lisujú na lise
Sklo – vyzberajú sa nečistoty, ktoré sem nepatria a potom je odvezené na zhodnotenie
Kovové obaly- triedia sa na kovový šrot, železné plechovice a hliníkové plechovice, následne sa lisujú
Tetrapaky – vyzbierajú sa nečistoty a následne sa lisujú
Elektroodpad, žiarivky, akumulátory – po individuálnom dodaní sa elektroodpady umiestnia v uzamykateľnej miestnosti na to určenej, roztriedené na jednotlivé kategórie.
Nebezpečné odpady – farby, rozpúšťadlá, motorové oleje, kyseliny, pesticídy - sa po individuálnom dodaní umiestňujú roztriedené podľa druhov do uzamknutého skladu nebezpečného odpadu.

Nakladanie s drobným stavebným materiálom

Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobu – nepodnikateľom, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie.
Patrí sem najmä: dlažba, omietka, okná (bez skla), kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne.
Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných materiálov. Pôvodca drobných stavebných materiálov je povinný ich osobne odovzdať na zbernom dvore na Topoľovej ulici.
Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok.
1. Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na recykláciu sadzba 0,030 € za 1 kg odpadu.
2. Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov sadzba 0,060 € za 1 kg odpadu.


Nakladanie s odpadom zo zelene

Mesto zabezpečuje 2 x ročne - na jar a na jeseň zber konárov pre IBV a pre záhradkárske osady. Zber sa robí etapovite podľa harmonogramu vývozu odpadu. Obyvatelia mesta majú možnosť
počas celého roka odovzdať konáre a ostatný odpad zo zelene na zbernom dvore na Topoľovej ulici v rámci prevádzkových hodín zberného dvora.

Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností
 

Zber šatstva a textílií sa zabezpečuje prostredníctvom špeciálnych zberných nádob umiestnených na určených stanovištiach na verejnom priestranstve – v Novej Dubnici na ul. M. Gorkého pri
Rímsko-katolíckom kostole, na ul. Gagarinovej na parkovisku pri vjazde od ul. Okružnej.

Prevádzkovanie zberného dvora
 

Zberný dvor pre určený na odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu obyvateľmi mesta a na zabezpečenie dotriedenia a uskladnenia zložiek komunálneho odpadu až do ich
odovzdania zmluvným odberateľom na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Je zriadený na ul. Topoľová 781/5 v Novej Dubnici.
Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy komunálnych odpadov zhromažďujú oddelene.

Na zbernom dvore sa odoberajú tieto druhy odpadov:

 
Tieto odpady, okrem drobného stavebného odpadu, sú obyvateľmi mesta odovzdávané bezplatne po predložení dokladu totožnosti.

Prevádzkový čas zberného dvora:

Pondelok 7,00 – 16,00 hod.
Utorok 7,00 – 16,00 hod.
Streda 7,00 – 17,00 hod.
Štvrtok 7,00 – 16,00 hod.
Piatok 7,00 – 16,00 hod.
Sobota 9,00 – 13,00 hod.

(otváracie hodiny sú priebežne upravované podľa okolností. V zimnom období je v stredu kvôli nedostatku svetla otvorené aj v stredy len do 16:00 h)
 
Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov 2021_NDCA

ZBERNÝ DVOR
 
2020 HARMONOGRAM_KO a SEPAROVANÝ ZBER_IBV Miklovky + Kolačín+DD
 
Harmonogram vývozov 2020
 
Triedením skla šetríme prírodné zdroje
 
 
Článok o VKM_Nápojové kartóny

ZELENÉ ZVESTI_2015