Dnes » 31 / 14
Zajtra » 31 / 14
Pozajtra » 26 / 14
štvrtok 18. júla 2024 - Meniny má Kamila
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2012

V súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na deň

22. 10. 2012 o 16.00 hod. do zasadačky Kultúrnej besedy v Novej Dubnici

 1. Menovanie riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o.

  Predkladá: primátor mesta

 2. Dohoda o spolupráci medzi Mestom Miedźna a Mestom Nová Dubnica

  Predkladá: prednostka MsÚ

 3. Navýšenie otvoreného úverového rámca č. 485/2012/ÚZ

  Predkladá: prednostka MsÚ

 4. Podnet na preskúmanie plnenia podmienok zmluvy

  Predkladá: prednostka MsÚ

 5. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica

  Predkladá: prednostka MsÚ

 6. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nová Dubnica na školský rok 2012/2013.

  Predkladá: prednostka MsÚ

 7. Vzdanie sa funkcie člena Občianskeho výboru m.č. Kolačín

  Predkladá: primátor mesta

 8. Rôzne:
  1. Odpredaj pozemkov – IBV Miklovky

   Predkladá: zástupca primátora

  2. Zámena pozemkov – Anna Kučerová … lokalita Dlhé diely

   Predkladá: zástupca primátora

 9. Diskusia
 10. Záver

Ing. Peter Marušinec


Na zasadnutie prizývam:

 • poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ
 • vedúcich oddelení MsÚ
 • riaditeľa TEKOS Nová Dubnica s.r.o., riaditeľa BP, m.p.o., náčelníka MsP
 • riaditeľa ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici