Dnes » 23 / 12
Zajtra » 23 / 12
Pozajtra » 19 / 12
štvrtok 21. septembra 2023 - Meniny má Matúš
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Samospráva mesta

Základné údaje o samospráve mesta

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:

 1. orgánmi mesta,
 2. hlasovaním obyvateľov mesta,
 3. verejným zhromaždením obyvateľov mesta.


Mesto pri výkone samosprávy najmä:

 1. vykonáva úkony, súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, dočasne ponechaným mestu do užívania,
 2. zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,
 3. vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
 4. usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, najmä vydáva záväzné stanoviská k začatiu investičnej a podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v meste s investičným alebo podnikateľským zámerom, zaujíma stanoviská k využitiu miestnych zdrojov, k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov mesta,
 5. vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestských cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, miestnych kultúrnych pamiatok a stavieb,
 6. zabezpečuje verejno-prospešné služby a to odvoz komunálneho odpadu a čistenie mesta, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu,
 7. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vzdelanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 8. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta
 9. obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
 10. vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
 11. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby a zariadenia,
 12. organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 13. zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 14. vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku,
 15. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt, 8)
 16. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 17. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu. 9)


Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.
Mesto spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

8) § 30 zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
9) zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov