Dnes » 24 / 12
Zajtra » 22 / 12
Pozajtra » 19 / 12
štvrtok 21. septembra 2023 - Meniny má Matúš
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 19. 11. 2012

V súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na deň19. 11. 2012 o 16.00 hod. do zasadačky Kultúrneho domu v m.č. Kolačín Kontrola plnenia úloh z uznesení MsZ Predkladá: hlavná kontrolórka Správa o výsledku realizovaných kontrol Predkladá: hlavná kontrolórka Zmena konateľa spoločnosti Nová Dubnica INVEST, s.r.o., zmena sídla spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. a zmena trvalého pobytu konateľa spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. Predkladá: konateľka spoločnosti Prevod majetku ( projektovej dokumentácie ) na obchodnú spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom na ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, spoločnosť so 100 % -nou účasťou mesta Predkladá: primátor mesta Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2012 Predkladá: prednostka MsÚ VZN č. …/2012 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole , o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole , o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach Predkladá: prednostka MsÚ Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica Predkladá: prednostka MsÚ Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme centr. č. 169/2006 zo dňa 01. 08. 2006 Predkladá: prednostka MsÚ Rôzne – Informácia o žiadosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva o prenájom nebytových priestorov v MsZ Predkladá: prednostka MsÚ Diskusia Záver Ing. Peter Marušinec Na zasadnutie prizývam: poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ vedúcich oddelení MsÚ riaditeľa TEKOS Nová Dubnica s.r.o., riaditeľa BP, m.p.o., náčelníka MsP riaditeľa ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

Čítať viac