Dnes » 1 / -5
Zajtra » 1 / -5
Pozajtra » 1 / -5
streda 6. decembra 2023 - Meniny má Mikuláš
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2012

V súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na deň24. 09. 2012 o 16.00 hod. do zasadačky Kultúrnej besedy v Novej Dubnici Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ Predkladá: hlavná kontrolórka Informácia o vykonaných kontrolách Predkladá: hlavná kontrolórka Správa o hospodárení s rozpočtom Mesta Nová Dubnica za I. polrok 2012 Predkladá: prednostka MsÚ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2012 Predkladá: prednostka MsÚ Prehľad pohľadávok Mesta Nová Dubnica k 30. 06. 2012 Predkladá: prednostka MsÚ VZN č. …/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica Predkladá: prednostka MsÚ Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica Predkladá: prednostka MsÚ Prenájom časti stavby Amfiteáter , súp. č. 24 na ul. Topoľovej Predkladá: zástupca primátora Prenájom 2-izbového bytu na adrese P. Jilemnického 838 / 18 – 36 v Novej Dubnici Predkladá: prednostka MsÚ Stanovenie prebytočnosti majetku mesta – pozemkov pod bytovými domami Predkladá: prednostka MsÚ Zrušenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 19 zo dňa 19. 03. 2012 Predkladá: prednostka MsÚ Zriadenie vecného bremena – rozšírenie nízkonapäťovej elektrickej siete v Malom Kolačíne Predkladá: zástupca primátora Informatívna správa o vypracovaní polročnej monitorovacej správy k Programovému rozpočtu Predkladá: prednostka MsÚ Rôzne: Odpredaj pozemkov v obytnej zóne Dlhé diely Predkladá: primátor mesta Odpredaj pozemkov v Záhradkárskej osade č. 3 Predkladá: zástupca primátora Odpredaj pozemkov v Záhradkárskej osade č. 5 Predkladá: zástupca primátora Diskusia Záver Ing. Peter Marušinec Na zasadnutie prizývam: poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku prednostku MsÚ vedúcich oddelení MsÚ riaditeľa TEKOS Nová Dubnica s.r.o., riaditeľa BP, m.p.o., náčelníka MsP riaditeľa ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

Čítať viac