Dnes » 31 / 14
Zajtra » 31 / 14
Pozajtra » 26 / 14
štvrtok 18. júla 2024 - Meniny má Kamila
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia sociálnych vecí.
Uchádzač o pracovného miesto musí byť bezúhonný(á), spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na 
požadované miesto, byť odborné spôsobilý, samostatný, flexibilný, vedieť riešiť problémy, ochotný učiť 
sa nové veci a komunikatívny. Ovládať prácu s PC (Microsoft Word, Excel). Na uvedenú pozíciu požadujeme 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax minimálne 3 roky v sociálnej oblasti, znalosť legislatívy v oblasti 
sociálnych služieb a ďalších súvisiacich zákonov. Predpokladaný termín nástupu október 2023.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní musí uchádzať predložiť zoznam dokladov:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • motivačný list,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Brutto mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v závislosti od odbornej praxe. 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 
29.9.2023 na adresu:

a) Mesto Nová Dubnica – Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica (obálku je potrebné označiť 
v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK, Vedúci Oddelenia sociálnych vecí“,

alebo

b) e-mailom: msu@novadubnica.sk (do predmetu správy je potrebné uviesť Vedúci oddelenia sociálnych vecí“. )

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania 
najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta