Dnes » 31 / 14
Zajtra » 31 / 14
Pozajtra » 26 / 14
štvrtok 18. júla 2024 - Meniny má Kamila
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Tlačivá

Životné :

Žiadosť o povolenie rozkopávky
Žiadosť o výrub dreviny
Žiadosť o úprava drevín rezom
Žiadosť na povolenie MZZO
Oznámenie údajov o MZZO
Žiadosť o výdaj, výmenu nádoby na odpad
Žiadosť o zabezpečenie zberu KO
Žiadosť o opravu-rôzne
Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov
Žiadosť o množstvový zber
Žiadosť o povolenie odberu povrchových vôd
Žiadosť o užívanie vodnej stavby
Žiadosť stavba studne

Sociálne :

Žiadosť o jednorázovú dávku
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Príloha č. 1 - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Príloha č. 2 - Lekársky nález na posúdenie odkázanosti
Príloha č. 5 - Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v jedálni
Príloha č. 8 - Potvrdenie ošetrujúceho lekára
Príloha č. 9 - Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Kultúra:

Žiadosť o prenájom priestorov
Oznámenie_hudobná produkcia
Žiadosť_o uverejnenie plošnej inzercie
Žiadosť_o uverejnenie spomienky


Ekonomické:

Žiadosť o dotáciu Príloha č.1 VZN
Žiadosť o dotáciu Príloha č. 2 VZN - Čestné vyhlásenie
Žiadosť o dotáciu Príloha č. 5 VZN - Vyúčtovanie
Žiadosť o dotáciu Príloha č. 6 VZN Súpis dokladov

Dane:

Čestné vyhlásenie
Oznámenie o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta
Žiadosť o vydanie „Povolenia na predaj“
Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie
Žiadosť o vrátenie poplatku


Poplatky:

Potvrdenie k odpusteniu poplatkovej povinnosti za KO
Ohlásenie o vzniku-zániku-zmeny poplatkovej povinnosti FO
Ohlásenie o vzniku-zániku-zmeny poplatkovej povinnosti PO
Oznámenie o ukončení užívania VP
Oznámenie o užívaní VP
Žiadosť o zavedenie množstevného zberu PO

Výstavba:

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie informačného zariadenia
Ohlásenie drobnej stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie SČ
Žiadosť o povolenie k zvláštnemu užívaniu
Žiadosť na úpravu komunikácie
Prehlásenie stavebného dozoru