Dnes » 31 / 14
Zajtra » 31 / 14
Pozajtra » 26 / 14
štvrtok 18. júla 2024 - Meniny má Kamila
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie mestskej rady dňa 17. 9. 2012

V súlade s § 14, ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestskej rady na deň17. 09. 2012 o 16.00 hod. do zasadačky MsÚProgram: Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsR Predkladá: hlavná kontrolórka Plnenie rozpočtu Mesta Nová Dubnica k 30. 06. 2012 Predkladá: prednostka MsÚ Prehľad pohľadávok Mesta Nová Dubnica k 30. 06. 2012 Predkladá: prednostka MsÚ Zmena rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2012 Predkladá: prednostka MsÚ VZN č. …/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica Predkladá: prednostka MsÚ Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica Predkladá: prednostka MsÚ Prenájom časti stavby Amfiteáter , súp. č. 24 na ul. Topoľovej Predkladá: zástupca primátora Prenájom 2-izbového bytu na adrese P. Jilemnického 838 / 18 – 36 v Novej Dubnici Predkladá: prednostka MsÚ Stanovenie prebytočnosti majetku mesta – pozemkov pod bytovými domami Predkladá: prednostka MsÚ Zrušenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 19 zo dňa 19. 03. 2012 Predkladá: prednostka MsÚ Zriadenie vecného bremena – elektrická prípojka k novej trafostanici na ul. Komenského sady Predkladá: zástupca primátora Informatívna správa o vypracovaní polročnej monitorovacej správy k Programovému rozpočtu Predkladá: prednostka MsÚ Rôzne: Odpredaj pozemkov v obytnej zóne Dlhé diely Predkladá: primátor mesta Odpredaj pozemkov v Záhradkárskej osade č. 3 Predkladá: prednostka MsÚ Odpredaj pozemkov v Záhradkárskej osade č. 5 Predkladá: prednostka MsÚ Diskusia Záver Ing. Peter Marušinec Na zasadnutie prizývam: členov MsR hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica , náčelníka MsP vedúcich oddelení MsÚ

Čítať viac

Povinné hromadné očkovanie psov proti besnote dňa 8.9.2012

Oznamujeme majiteľom psov, že dňa 08.09.2012 t.j. v sobotu sa koná povinné hromadné očkovanie psov proti besnote a na požiadanie aj proti iným chorobám. Očkovanie sa koná na obvyklom mieste:v Novej Dubnici mesto (pri krytej plavárni) od 9,00 hod. IBV Miklovky (pri obchodnej jednotke) od 10,00 hod. V m. č. Kolačín (na obvyklom mieste) od 11,00 hod.Žiadame majiteľov psov, aby privádzali iba psov zdravých, opatrených náhubkom.Poplatok za vakcínu je 5 €, pri komplexnej vakcinácii je poplatok 12 €. Treba si doniesť očkovací preukaz.Očkovanie psov je povinné v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti kvôli ochrane zdravia zvierat i ľudí. Sankcia za neplnenie tohto ustanovenia zákona je až 800 €.Odd. organizačno-správne Mestský úrad Nová Dubnica

Čítať viac