Dnes » 31 / 14
Zajtra » 31 / 14
Pozajtra » 26 / 14
štvrtok 18. júla 2024 - Meniny má Kamila
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Úradná tabuľa

Záhradkárske osady: Jesenný zvoz konárov (22. - 23. 10. 2012)

Oznamujeme členom záhradkárskych osád, že jesenný zvoz konárov zo ZO sa uskutoční v dňoch 22. – 23. 10. 2012 (jedná sa o ZO č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7)Žiadame záhradkárov, aby konáre vyložili na dohodnuté miesta – pri vstupe do ZO cez víkend a v pondelok do 7:00 hod, v utorok už nevykladajte!Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí ZO. Iný odpad ako konáre nezvážame.

Čítať viac

IBV Miklovky a m. č. Kolačín: Jesenný zvoz konárov (8. – 12. 10. 2012)

08.10. (pondelok) Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka 09.10. (utorok) Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Tajovského, Kollárova, Kvetná, Májová, 10.10. (streda) Kukučínova, Gagarinova, Pod Bôrikom, Gorkého, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej 11.10. (štvrtok) Svätoplukova, , Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, ODBOJÁRSKA 12.10. (piatok) ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom Konáre vykladajte 1 deň pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m dĺžky), budú sa nám ľahšie nakladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte iný odpad! Prispejete tak k rýchlemu odvozu a lepšej čistote priestranstiev pred domami. Ďakujeme!

Čítať viac

IBV Miklovky a m. č. Kolačín: Jesenný zvoz objemného odpadu (1. – 5. 10. 2012)

01.10. (pondelok) Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka 02.10. (utorok) Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Tajovského, Kollárova, Kvetná, Májová, 03.10. (streda) Kukučínova, Gagarinova, Pod Bôrikom, Gorkého, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej 04.10. (štvrtok) Svätoplukova, , Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, ODBOJÁRSKA 05.10. (piatok) ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné domy a to vždy len 1 deň pred termínom jeho odvozu, najneskôr do 6:00 h v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom meste. Ďakujeme!

Čítať viac

Výberové konanie: riaditeľ Bytového podniku Nová Dubnica

V zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Nová Dubnicavyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o.Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa najmenej 3 roky praxe v riadiacej funkcii predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme ( § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ) bezúhonnosť a morálne predpoklady Iné kritériá a požiadavky: samostatnosť, flexibilita manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti práca s počítačom ( Excel, Word, Internet ) K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť: písomnú prihlášku do výberového konania overené kópie dokladov o vzdelaní profesijný životopis výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov) Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. – neotvárať“ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 21. 09. 2012 na adresu: Mestský úrad Ul. Trenčianska 45/41 018 51 Nová DubnicaTermín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky najmenej 7 dní pred termínom jeho konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.Ing. Peter Marušinec primátor

Čítať viac

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu mesta Nová Dubnica

Spisová značka: 4758/2012 Verejná vyhláška Textová časť:Obálka Návrh riešenia Schéma organizácie územia a verejnoprospešných stavieb Schéma záväzných častí riešenia s vyznačením hraníc funkčno-priestorových jednotiek Grafická časť:Širšie vzťahy Komplexný urbanistický návrh (M 1 : 10 000) Komplexný urbanistický návrh (M 1 : 5 000) Doprava Voda Energetika Ochrana prírody Poľnohospodárska pôda Dokladová časť:Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok Záverečné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne Súborné stanovisko

Čítať viac